Gmg Tarım Logo

Sarf Malzemeler - FINN Waste Cover

FINN Waste Cover

FINN Waste CoverFINN Waste Cover, geri kazanýlmýþ kaðýt ve odundan, polimerleri enzim kompleksleri ve diðer tescilli katký maddelerinin ilavesiyle elde edilen bir Alternatif Günlük Zemin Örtüsü’dür. Bir FINN çöp alaný püskürtme uygulama makinesinde su ile karýþtýrýldýðýnda, çöp alanlarý üzerine uygulanacak siyah sprey, çimento benzeri bir kabuk oluþturmaktadýr. Bu þekilde oluþan zemin örtüsü, kötü kokularýn yayýlmasýný önlemekte ve çöplerin bozunma sürecini hýzlandýrmaktadýr.

ASTM D4982-95: Atýklarýn Potansiyel Tutuþurluk Analizi

ASTM D6523-00: Çöp Alanlarý Ýçin Alternatif Günlük Zemin Örtüleri Standart Kýlavuzu

Biyolojik olarak ayrýþabilir, zehirsizdir, tutuþmaz, kolayca yüklenebilir, karýþtýrýlabilir ve boþaltýlabilir.